دفتر امور سینمایی استان فارس

آدرس:

شیراز – خیابان قصرالدشت – چهارراه سینما سعدی – طبقه دوم سینماسعدی

تلفن و نمابر:

۰۷۱۳۲۳۵۹۳۸۸

پست الکترونیکی:

modir@shirazcinama.ir