سینما فلسطین

مدیر سینما

سینما فلسطین

نام سینما: سینما فلسطین
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۲
مدیر سینما: محمدعلی شکری سبوکی
تعداد صندلی: ۵۲۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه دو مطلوب
آدرس و تلفن سینما: چهارراه زند                  ۰۷۱۳۲۲۴۰۶۶۸

سانس ها: ۱۱:۳۰  – ۱۳:۳۰  –  ۱۵:۳۰  – ۱۷:۳۰  – ۱۹:۳۰  – ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط:۵۰۰۰تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان )

محل سینما بر روی نقشه

تصاویری از محیط سینما