سینما پیام

مدیر سینما

سینما پیام

نام سینما: سینما پیام
تاریخ تاسیس: ۱۳۱۵
مدیر سینما: فرهاد ارشاد
تعداد صندلی: ۵۴۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه دو مطلوب
آدرس و تلفن سینما: چهارراه زند               ۰۷۱۳۲۳۰۱۴۱۶

سانس ها:  ۱۱ –  ۱۳ –  ۱۵ – ۱۷ –  ۱۹  – ۲۱

هزینه ی بلیط: ۵۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان)

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

تصاویری از محیط سینما