سینما پیام

مدیر سینما

سینما پیام

نام سینما: سینما پیام
تاریخ تاسیس: ۱۳۱۵
مدیر سینما: فرهاد ارشاد
تعداد صندلی: ۵۴۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه دو مطلوب
آدرس و تلفن سینما: چهارراه زند               ۰۷۱۳۲۳۰۱۴۱۶

سانس ها:  :۱۱:۳۰ – ۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰ – ۱۷:۳۰ – ۱۹:۳۰ – ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: ۷۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۵۰۰ تومان)

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

تصاویری از محیط سینما