سینما ایران

مدیر سینما

سینما ایران

نام سینما: سینما ایران
تاریخ تاسیس: ۱۳۳۴
مدیر سینما: علی موسوی محسنی
تعداد صندلی: ۹۰۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه زند               ۰۷۱۳۲۲۴۶۱۵۷

سانس ها:   –  ۱۱:۳۰  -۱۳:۳۰  – ۱۵:۳۰  –  ۱۷:۳۰   –  ۱۹:۳۰
۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: ۱۰۰۰۰ تومان /سه شنبه ها ۵۰۰۰ تومان

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

عکس هایی از محیط سینما