سینما سعدی

مدیر سینما

سینما سعدی

نام سینما: سینما سعدی
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰
مدیر سینما: حمید یزدانی
تعداد صندلی: ۸۵۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه سینما سعدی               ۰۷۱۳۲۳۳۰۷۹۱

سانس ها:   ۱۱:۳۰  –  ۱۳:۳۰   –   ۱۵:۳۰   –   ۱۷:۳۰    ۱۹:۳۰     –   ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: ۶۰۰۰تومان / سه شنبه ( ۳۰۰۰ تومان )

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

عکس هایی از محیط سینما