سینما سعدی

مدیر سینما

سینما سعدی

نام سینما: سینما سعدی
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰
مدیر سینما:
تعداد صندلی: ۸۵۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه سینما سعدی               ۰۷۱۳۲۳۳۰۷۹۱(تلفن گویا)

سانس ها: ۱۱:۳۰ – ۱۳:۳۰- ۱۵:۳۰ – ۱۷:۳۰- ۱۹:۳۰-  ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: ۱۰۰۰۰ تومان / سه شنبه ( ۵۰۰۰ تومان )

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

عکس هایی از محیط سینما