سینما سعدی

مدیر سینما

سینما سعدی

نام سینما: سینما سعدی
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰
مدیر سینما: جواد سبوکی
تعداد صندلی: ۸۵۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه سینما سعدی               ۰۷۱۳۲۳۳۰۷۹۱

سانس ها:   ۰۰-   ۰۰  –   ۰۰   –   ۰۰   –  ۰۰     –   ۰۰  –

هزینه ی بلیط: ۷۰۰۰تومان / سه شنبه ( ۳۵۰۰ تومان )

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

عکس هایی از محیط سینما