سینما سعدی

مدیر سینما

سینما سعدی

نام سینما: سینما سعدی
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۰
مدیر سینما: جواد سبوکی
تعداد صندلی: ۸۵۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه سینما سعدی               ۰۷۱۳۲۳۳۰۷۹۱(تلفن گویا)

سانس ها: ۱۱ – ۱۳ – ۱۵ – ۱۷ – ۱۹ – ۲۱

هزینه ی بلیط: ۷۰۰۰تومان / سه شنبه ( ۳۵۰۰ تومان )

محل سینما بر روی نقشه

عکس هایی از محیط سینما